Skip to content

A Transpose Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. cégjegyzékszám: 01-09-287974) (a „Társaság”) munkaerő-közvetítési és egyéb emberierőforrás-ellátási tevékenységet lát el. A Társaság tiszteletben tartja ügyfelei személyes adatokhoz fűződő jogait; és kijelenti, hogy adatkezelést, adatfeldolgozást, adattovábbítást, az alábbi Adatkezelési Tájékoztatóval és a hatályos jogszabályokkal (ide értve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete, itt: GDPR; illetve az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény: továbbiakban együttesen: Rendelet) összhangban, az ügyfelek felhatalmazása alapján végez.

Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását az adatkezelés teljes folyamata során. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik félnek, akinek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja a figyelmét ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatok kezelésével összefüggésben és a fentiekkel összhangban, a Transpose Kft. ezúton tájékoztatja a meghirdetett állásokra jelentkező érintetteket (a továbbiakban: Álláskereső) és a szolgáltatásai iránt érdeklődő leendő ügyfeleket (a továbbiakban: Ajánlatkérő), a személyes adatok kezelése körében általa követett elvekről és gyakorlatról, valamint az Álláskereső és az Ajánlatkérő jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 1. Fogalmak és alapelvek

1.1.         A Társaság által alkalmazott fogalmak

 • Szolgáltató

A Transpose Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. cégjegyzékszám: 01-09-287974), aki a Honlapot üzemelteti és a munkaerő-közvetítési szolgáltatást nyújtja.

 • Honlap

A www.transpose-hr.hu weboldalon elérhető tartalom és szolgáltatások összessége.

 • Munkaerő-közvetítés

A Szolgáltató által nyújtott azon szolgáltatások összessége, amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra/megbízásra irányuló jogviszony létesítése céljából, ideértve a magyar állampolgárok külföldre, a külföldi állampolgárok Magyarországra való közvetítését is, beleértve a vele szerződött Munkáltatók álláshirdetéseinek Szolgáltató saját honlapján való megjelenítését, arra vonatkozóan álláskeresők/jelöltek felkutatását, önéletrajzaik begyűjtését – akár saját adatbázisból, akár hirdetés feladásával, akár a közösségi média felületein történő közvetlen megkereséssel -, továbbá a jelöltek alkalmasságának felmérését/előszűrését, jelöltek kiválasztását, Munkáltatónak történő bemutatását, referenciák begyűjtését/ellenőrzését.

 • Munkáltató

A Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló olyan foglalkoztató, aki valamely pozíció betöltésére keres munkavállalót (jelöltet) és ennek érdekében a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi.

 • Álláshirdetés

A Honlapon a Szolgáltató által megjelenített, vagy más állásportálon Szolgáltató által meghirdetett, valamely Munkáltató által meghatározott/jóváhagyott tartalmú hirdetés, amely a Munkáltatónál elérhető valamely pozícióra munkavállalót (jelöltet) keres.

 • Álláskereső

A Honlapon a Szolgáltató által megjelenített vagy más állásportálon Szolgáltató által meghirdetett valamely álláshirdetésre jelentkező, illetve Szolgáltató által a közösségi média felületén keresztül kapcsolatot teremtő természetes személy.

 • Ajánlatkérő

A Honlapot meglátogató azon természetes személy, aki a Szolgáltató tevékenységi körébe tartozó valamely szolgáltatásról tájékoztatást /árajánlatot kér.

 • Felhasználó

Az Álláskereső és Ajánlatkérő együttesen.

 • Pályázati anyag

Az egyes álláshirdetésekre jelentkezés során, a Felhasználó által megadott valamennyi adat, a csatolt önéletrajzzal, motivációs levéllel és egyéb dokumentumokkal, valamint azok tartalmával együtt.

1.2.         A Rendeletben meghatározott fogalmak

 • Érintett

Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon – különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó – egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 • Személyes adat

Az érintettre (jelen dokumentumban: „Álláskereső” vagy „Ajánlatkérő”, együtt: ”Felhasználó”) vonatkozó bármely információ.

 • Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 • Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

 • Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 • Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 • Harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek.

 • Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 • Adatvédelmi incidens

Az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

1.3.         Adatkezelés esetei

A Transpose Kft. kizárólag a GDPR, valamint az adatvédelemre vonatkozó hazai jogszabályok előírásaival összhangban, meghatározott célból, megfelelő jogalap fennállása esetén kezeli természetes személyek adatait. (lsd 2. pont)

1.4.          Adatkezelés módja

A Transpose Kft. részben a saját maga által ellenőrzött eszközökön, részben adatfeldolgozó (lsd 4.pont) igénybevételével kezel személyes adatokat.

1.5.          Különösen érzékeny személyes adatok kezelése

A Transpose Kft. nem gyűjt különösen érzékeny, vagyis az érintett személy faji vagy etnikai származására, politikai véleményére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, genetikai vagy egészségi állapotára, szexuális irányultságára vagy nemi identitására vonatkozó személyes adatot.

1.6.          Gyermekre vonatkozó személyes adatok kezelése

A Transpose Kft. nem gyűjt 18. életévét még be nem töltött személyre vonatkozó adatot. Amennyiben bármely érintett mégis rendelkezésre bocsátana ilyen adatot, cégünk haladéktalanul gondoskodik az adat törléséről.

 1. Adatkezelés esetei

2.1           A Szolgáltató honlapján keresztül, illetve közvetlen e-mailcímre érkező pályázati anyagok adatkezelésének jogalapja, célja és időintervalluma

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja, a meghirdetett állás betöltéséhez kapcsolódóan, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) és/ vagy b) pontja alapján az Álláskereső önkéntes hozzájárulása.

Álláskereső az álláshirdetésre történő jelentkezéssel megerősíti, hogy elolvasta és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót. Az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan, határozottan hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a részére önkéntesen megadott személyes adatokat, a jelen Tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezelje, a Rendelet és a jelen Adatkezelési Tájékoztató keretei között.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a benyújtott pályázati anyagok elbírálása a meghirdetett munkakör betöltése érdekében, kapcsolattartás Álláskeresővel, tájékoztatás a pályázat elbírálásáról, illetve jövőbeni értesítés egyéb álláslehetőségekről.

Adatkezelés időintervalluma

Szolgáltató a benyújtott pályázati anyagokat, a potenciális jövőbeni álláslehetőségek miatt, az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Álláskereső az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja/adatai törlését kérheti, mely esetben Szolgáltató a rendszerből törli Álláskereső pályázati anyagát és valamennyi személyes adatát. Ha Álláskereső az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy adatai törlését kéri és a kiválasztási folyamat még nem zárult le (az állás még betöltetlen), úgy Álláskereső elfogadja, hogy visszavonó nyilatkozatával /adattörlési kérelmével a kiválasztási folyamatból kikerül.

2.2           Állásportálon keresztül beérkezett pályázati anyagok adatkezelésének jogalapja, célja és időintervalluma

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja, a meghirdetett állás betöltéséhez kapcsolódóan, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) és/vagy b) pontja alapján az Álláskereső önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a benyújtott pályázati anyagok elbírálása a meghirdetett munkakör betöltése érdekében, kapcsolattartás Álláskeresővel, tájékoztatás a pályázat elbírálásáról, illetve jövőbeni értesítés egyéb álláslehetőségekről.

Adatkezelés időintervalluma

Szolgáltató a benyújtott pályázati anyagokat, a potenciális jövőbeni álláslehetőségek miatt, az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Álláskereső az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja/adatai törlését kérheti, mely esetben Szolgáltató a rendszerből törli Álláskereső pályázati anyagát és valamennyi személyes adatát. Ha Álláskereső az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy adatai törlését kéri és a kiválasztási folyamat még nem zárult le (az állás még betöltetlen), úgy Álláskereső elfogadja, hogy visszavonó nyilatkozatával /adattörlési kérelmével a kiválasztási folyamatból kikerül.

2.3           A közösségi média felületein (LinkedIn, Meta-termékek) keresztül megszólított potenciális jelöltek személyes adatai adatkezelésének jogalapja, célja és időintervalluma

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja, a meghirdetett állás betöltéséhez kapcsolódóan, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) és/vagy b) pontja, a LinkedIn adatvédelmi tájékoztató 2.2 pontja (www.linkedin.com/legal/privacy-policy), valamint a Meta adatvédelmi szabályzata (https://www.facebook.com/privacy/center) alapján, a megszólított potenciális jelölt önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a megszólított potenciális jelölt pályázati anyagának elbírálása a meghirdetett munkakör betöltése érdekében, kapcsolattartás a jelölttel, tájékoztatás a pályázat elbírálásáról, illetve jövőbeni értesítés egyéb állás-lehetőségekről.

Adatkezelés időintervalluma

Szolgáltató a portálról nyert adatokat, a benyújtott pályázati anyagokat, a potenciális jövőbeni álláslehetőségek miatt, az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Álláskereső az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja/adatai törlését kérheti, mely esetben Szolgáltató a rendszerből törli Álláskereső pályázati anyagát és valamennyi személyes adatát. Ha Álláskereső az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy adatai törlését kéri és a kiválasztási folyamat még nem zárult le (az állás még betöltetlen), úgy Álláskereső elfogadja, hogy visszavonó nyilatkozatával /adattörlési kérelmével a kiválasztási folyamatból kikerül.

2.4           A Szolgáltató honlapján keresztül, ajánlatkérés céllal beérkező adatok adatkezelésének jogalapja, célja és időintervalluma

Adatkezelés jogalapja

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) és/vagy b) pontja alapján az Ajánlatkérő önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja Ajánlatkérő részére az igényelt szolgáltatásról történő minél szélesebb körű tájékoztatás biztosítása, valamint Szolgáltató üzletfejlesztési tevékenysége.

Adatkezelés időintervalluma

Szolgáltató a potenciális jövőbeli együttműködési lehetőségek miatt az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy maximum 5 éves időtartamig kezeli.

 1. Adattovábbítás

Az álláshirdetésre történő jelentkezéssel egy időben Álláskereső értelemszerűen hozzájárul adatainak Munkáltató számára történő továbbításához.

3.1.         Az adattovábbítás célja

Az adattovábbítás célja, hogy a Szolgáltatóval munkaerő-közvetítési szolgáltatás nyújtására szerződött Munkáltatónak, a toborzási folyamatban, Szolgáltató megküldje Álláskereső pályázati anyagát, valamint Álláskeresőről a Szolgáltató által gyűjtött egyéb adatokat, és Munkáltató ez alapján Álláskeresővel közvetlen kapcsolatba lépjen, – amennyiben Álláskeresőt a meghirdetett pozícióra alkalmasnak tartja – őt állásajánlattal megkeresse, vele szerződést kössön.

Álláskereső erre irányuló előzetes hozzájárulása (jelen Adatkezelési Tájékoztató 2. pontja szerint) esetén – későbbi, más Munkáltatók (vagy azonos Munkáltató) munkaerő igényének kiszolgálása vagy Álláskereső részére további/későbbi ajánlatok/álláslehetőségek megküldése, valamint a Munkáltatók részére történő szűrés elvégzése érdekében – Szolgáltató az 3.2. pontban felsorolt adatokat tárolja. Szolgáltató csak Álláskereső kifejezett, előzetes, ez irányú hozzájárulásával továbbítja Álláskereső adatait más Munkáltató – vagy azonos Munkáltató másik – álláshirdetésére.

3.2.         A továbbított adatok köre

Szolgáltató az alábbi adatokat továbbítja Munkáltatónak Álláskereső pályázatának pozitív elbírálása esetén: Álláskereső – pályázatában megadott – személyes adatait, pályázati anyagát, valamint a személyes/ telefonos interjú során nyert – az álláshirdetésben megjelölt pozíció szempontjából releváns – információt. Szolgáltató kizárólag az Álláskereső által pályázott, illetve a vele előzetesen egyeztetett és az általa jóváhagyott álláslehetőségre továbbítja a fent említett adatokat.

3.3.         A Munkáltató, mint adatkezelő

Munkáltató, a részére történő adattovábbítást követően, önálló adatkezelőnek minősül és saját adatkezelési szabályai alapján jár el. A Munkáltató általi adatkezeléssel összefüggésben – az adattovábbítást követően – tájékoztatás és/vagy Felhasználó 5.1-5.6. pontban felsorolt jogainak érvényesítése, az adott Munkáltatótól kérhető.

 1. Adatfeldolgozás

Tárhelyszolgálató neve: Adept Consulting Kft.

Székhelye: 1139 Budapest, Forgách utca 37.

E-mailcíme: adept@adept.co.hu

Weboldala: http://www.adept.co.hu/

Tevékenység: Rendszer-karbantartás, tárhelyszolgáltatás, adatvédelem

 1. Felhasználót megillető jogok és kötelességei

5.1.         Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Álláskeresőnek/Ajánlatkérőnek (együtt: Felhasználó) joga van arra, hogy Szolgáltató által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információt megismerhesse. Felhasználónak joga van bármikor kikérni, ellenőrizni, hogy Szolgáltató milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Felhasználó az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (elektronikusan vagy postai úton) köteles eljuttatni Szolgáltató részére és az igényelt adatokat Szolgáltató írásban (elektronikusan vagy postai úton) adja meg. Szolgáltató szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása: név/születési név, elérhetőség és minden olyan adat, amit Felhasználó pályázata /ajánlatkérése során megadott;
 • adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében;
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek e továbbításra a későbbiekben;
 • adatforrás megjelölése;

Szolgáltató a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát ingyenesen biztosítja Felhasználó részére. Felhasználó által kért további másolatokért Szolgáltató az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Felhasználó elektronikus úton kéri a másolat kiadását, úgy az információt e-mailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Szolgáltató Felhasználó rendelkezésre.

Felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, úgy a 5.1-5.6 pontban meghatározottak szerint kérheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 5.8. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

5.2.         A kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Felhasználó kérelmére, Szolgáltató, indokolatlan késedelem nélkül, helyesbíti a Felhasználó által írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi a Felhasználó által megjelölt tartalommal. Szolgálató minden olyan Munkáltatót tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Szolgáltató ezen ügyfelek adatairól tájékoztatja Felhasználót, ha ezt írásban kérelmezi.

5.3.         Adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha

 • Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen.

Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Felhasználó jogos indokaival szemben. Szolgáltató az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Felhasználót, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést.

5.4.         Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Felhasználó kérésére Szolgáltató, indokolatlan késedelem nélkül, törli a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Szolgálató gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat Szolgáltató jogellenesen kezeli;
 • a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Felhasználó a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;

 

5.5.         Adathordozhatósághoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

A jogosultság, minden esetben, a Felhasználó által átadott adatokra korlátozódik, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. Felhasználó kérheti a rá vonatkozó, Szolgáltató rendszerében megtalálható, személyes adatok közvetlen továbbítását másik adatkezelőhöz, ha ez technikailag megvalósítható Szolgáltató rendszerében.

Szolgáltató az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag e-mailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Szolgáltató meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Felhasználó kíván élni e jogával. Ehhez elengedhetetlen, hogy Felhasználó kérelmében azon személyes adatait megadja, melyek alkalmasak arra, hogy Szolgáltató azonosítani tudja az igénylőt, a rendszerében lévő adatok összehasonlításával.

E jog gyakorlása körében Felhasználó a következő adatok hordozhatóságát igényelheti: név/születési név, elérhetőség és minden olyan adat, amit Felhasználó a beküldött pályázati anyagában/ ajánlatkérésében megadott és Szolgáltató azt tárolja.

A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatok törlésével Szolgáltató rendszeréből, ezért ezen adatok a jelen Tájékoztató 2. pontjában meghatározott adatkezelési ideig továbbra is tárolásra kerülnek Szolgálató rendszerében, kivéve, ha Felhasználó a hozzájárulását visszavonja vagy adatai törlését kéri.

5.6.         Tiltakozáshoz való jog

Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés:

 • közvetlen üzletszerzés (pl. hírlevél, marketing anyag küldése) céljából történt – ez esetben adatkezelőnek nincs ellenérvelési lehetősége, a tiltakozáshoz való jog egyben az adatok törlésére való kötelezettséget is maga után vonja;
 • közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Felhasználó tiltakozása esetén Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előerjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ez esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha Felhasználó bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előerjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.7.         Felhasználó jogainak gyakorlásával kapcsolatos értesítési szabályok

Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a 5.1-5.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Felhasználót a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható, ez esetben azonban Felhasználó a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja Felhasználót a késedelem okairól.

Ha Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, a tájékoztatást Szolgáltató is elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt Felhasználó másként kéri.

5.8.         Jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó jogait e-mailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Név: Transpose Kft.
Levelezési cím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.
E-mail cím: info@transpose-hr.hu
Weboldal: www.transpose-hr.hu

A 5.1-5.6. pontban leírt jogok érvényesítésére telefonon keresztül nincs lehetőség.

Felhasználó jogait érvényesíteni nem tudja, ha Szolgáltató bizonyítja, hogy Felhasználó azonosítása nem megoldható számára. Ha Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Szolgáltató a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű adminisztrációs díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása Szolgáltatót terheli.

Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat nem releváns adatainak kitakarását követő bemutatásával, illetve az így kitakart halotti anyakönyvi kivonat hiteles másolatának Szolgáltató levelezési címére történő megküldésével, Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve a hagyatékban részesülő személy – a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolásával – kérheti a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Felhasználó panasz benyújtásával vagy jogorvoslattal élhet:

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.9.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu), vagy
 • vagy Bírósági jogorvoslatot kérhet az alábbiak szerint:

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Az érintett az adatai védelme érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Minden olyan személy, aki az általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni

kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

5.9.         Felhasználó kötelezettségei

Felhasználó azzal, hogy Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, úgy nyilatkozik, hogy a magyar/nemzetközi munkaerőpiac aktív résztvevője kíván lenni. Amennyiben Felhasználó ezen szándéka megváltozik és esetleges jövőbeni munkaerőpiaci aktivitási céllal sem kívánja adatai további tárolását, ezt írásban, egyértelműen szükséges jeleznie Szolgáltatónak.

Szolgáltató szolgáltatásainak célja Felhasználó munkaerőpiaci jelenlétének, elhelyezkedési törekvései sikerének, karrier céljai elérésének biztosítása, ebből adódóan szolgáltatásait csak 18. életévüket betöltött személyek vehetik igénybe.

A Felhasználó által megadott adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel.

A szolgáltatásokat Felhasználó saját álláskeresése céljából használja, veszi igénybe. Ellenkező esetben Felhasználó felel azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személy(ek)ről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adatok kezeléséhez az érintett(ek) hozzájárulását jogszerűen beszerezze, az adatok továbbítását /hozzáférhetővé tételét megelőzően.

 Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Szolgáltató az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidensben érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de lehetőleg 72 órán belül tájékoztatja az érintett Felhasználó(ka)t és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről. A nyilvántartásban szereplő adatokat Szolgáltató az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

 1. Adatbiztonság

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását az adatkezelés teljes folyamata során. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót – a vonatkozó jogszabályok megtartása mellett – egyoldalúan módosítsa. Ezen módosítások azonban nem sérthetik Felhasználó a Rendeletben meghatározott jogait. A mindenkori érvényes Adatkezelési Tájékoztató megtalálható Szolgáltató honlapján: www.transpose-hr.hu.

Frissítve: 2024. június

Back To Top